05 Scientifically Proven Benefits Of CBD Oil in Mental Health

5 Vetenskapligt bevisade fördelar med CBD-olja för mental hälsa

 

Risken för psykiska störningar som stress, ångest, depressiva störningar, sömnlöshet, alkohol- och drogberoende, social fobi, bipolär sjukdom, psykotiska störningar, schizofreni och ätstörningar har ökat dramatiskt de senaste decennierna. Dessa tillstånd påverkar en persons tankar, känslor och beteenden på unika sätt.

Termen "psykisk störning" tydliggör att det finns en problematik i sinnet, men har psykisk sjukdom enbart psykologiska orsaker eller har det också en fysisk grund? Forskare upptäcker kontinuerligt mer om psykiska sjukdomar, deras ursprung och hur de förändrar de grundläggande mekanismerna i hjärnan. Liksom många andra sjukdomar kan psykisk ohälsa variera från mild till svår. Människor med psykiska sjukdomar kanske inte alltid verkar sjuka, särskilt om deras tillstånd är måttligt. Andra kan uppvisa tydligare symptom som förvirring, rastlöshet eller abstinens.

De flesta människor i EU drabbas av minst en psykisk sjukdom under sin livstid, och det finns indikationer på att psykiska problem ökar. En försiktig uppskattning visar att 27 % av EU:s vuxna befolkning har haft minst en psykisk sjukdom under de senaste 12 månaderna. Totalt sett påverkas ungefär 82,7 miljoner människor per år. Även om orsakerna till denna ökning ännu inte är helt klara verkar de vara kopplade till socioekonomiska förändringar som är följden av det moderna livet i industrialiserade länder (1).

Vid olika tillfällen i livet kan vi alla känna oss "ledsna" eller "nere". Även om de flesta av oss har haft någon form av kontakt med psykisk ohälsa, förstår vi verkligen vad det innebär eller vad det är? Många av våra antaganden är felaktiga. Det är intressant att notera att det finns vaga gränser mellan psykiska sjukdomar och neurologiska eller hjärnsjukdomar. Alla hjärntillstånd kan inte klassas som psykiska sjukdomar. Hjärnrelaterade tillstånd som epilepsi, Parkinsons sjukdom, ADHD, autism och multipel skleros är inte psykiska sjukdomar utan snarare neurologiska sjukdomar.

Psykiska sjukdomar som ångest och depression är däremot hjärnsjukdomar som innebär komplexa störningar i kognition (som perception, uppmärksamhet och minne), affekt och känslor (som panikattacker), fysisk funktion (som aptit och variationer i hjärtfrekvens) och beteende. Dessa mönster och störningar är alla relaterade till störningar i signalsystemen i hjärnan och centrala nervsystemet. En psykisk sjukdom är en medicinsk störning som påverkar en persons tankar, känslor eller beteenden (eller alla tre) och resulterar i nöd och funktionshinder för individen (2).

Måste läsas: CBD (Cannabidiol): Den mest lovande cannabisföreningen

I den här bloggen kommer vi att diskutera fördelarna med CBD-olja (Cannabidiol), en förening som finns i cannabisväxten, vid vanligt förekommande psykiska sjukdomar.

Fördelar med CBD-olja vid depression: Enligt uppskattningar lider 3,8 % av världens befolkning av depression, med 5,0 % av vuxna och 5,7 % av personer över 60 år som drabbas. Det motsvarar cirka 280 miljoner individer världen över (23). Depression är en vanlig men allvarlig störning i humöret (ibland kallad allvarlig depressiv sjukdom eller klinisk depression). Det leder till allvarliga symtom som påverkar ens förmåga att fungera normalt i vardagen, inklusive sömn, aptit och arbetsförmåga.

Alla känner ibland sorg eller blir överväldigade. Men depression är en ihållande känsla av tomhet, nedstämdhet eller oförmåga att känna glädje i livet. Det kan tyckas komma utan någon uppenbar anledning och skiljer sig från vanliga känslor man kan uppleva efter livets utmaningar.

CBD tros påverka depression genom att reglera serotonin- och noradrenalintransmissionen i hjärnan samt genom att binda aktivt till 5HT-1A-receptorer. Dessutom främjar CBD neurogen bildning och synaptisk plasticitet, två viktiga faktorer för utvecklingen och behandlingen av depression (3, 4, 5, 6).

Vissa studier har även funnit att administrering av CBD har en signifikant antidepressiv effekt (14). På liknande sätt som läkemedlet litium, som används för att behandla depression och stabilisera humöret, har CBD visat sig vara en stabilisator för mikroglia (15). I publicerade fallstudier har personer som tog selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) för depression framgångsrikt använt CBD-produkter för att minska depressiva symtom (16).

Fördelar med CBD-olja vid ångestsyndrom:

Ångest är en typisk och allmänt hälsosam reaktion som i vissa fall kan vara till hjälp. Den kan varna oss för potentiella hot och hjälpa till med planering och uppmärksamhet. När ångestsyndrom är närvarande, finns det överdriven rädsla eller ångest i motsats till de vanliga känslorna av oro eller ångest. Nästan 30% av vuxna upplever en ångeststörning någon gång i livet, vilket gör det till den vanligaste av alla psykiska störningar.

I vardagen är många människor bekymrade över sin hälsa, ekonomi eller familjefrågor. Men ångestsyndrom går utöver tillfällig oro eller rädsla. För den som lider av ett ångestsyndrom består ångesten och kan till och med förvärras med tiden. Symptomen kan påverka dagliga uppgifter som arbetsprestationer, akademiska framsteg och mellanmänskliga relationer. Ångestsyndrom finns i många former, såsom generaliserat ångestsyndrom, panikångest, social ångest och många fobirelaterade tillstånd. Det finns dock effektiva behandlingar för ångestsjukdomar, inklusive CBD.

I studier som undersökte funktionen av CBD vid ångest, hade systemisk CBD-administration minskat rädslarelaterade neuroner (c-Fos-positiva neuroner), medan riktad CBD-infusion i amygdala-neuronerna hade minskat ångestrelaterade beteenden ( 07 ). En annan studie visade att CBD förändrar cerebralt blodflöde i amygdala, hippocampus, hypotalamus och cingulate cortex-hjärnområden som är involverade i ångestsymtom ( 08) .

På samma sätt som flera tidigare publicerade mänskliga studier har, har CBD visat några lovande resultat vid behandling av ångestsyndrom. Hjärnavbildningsstudier om effekten av CBD på amygdala visade en minskning av amygdalaaktivering efter CBD-behandling ( 09 ). Symptomen på social ångest minskade i placebokontrollerad forskning, och oral administrering av 600 mg CBD under ett test av offentligt tal minskade ångest, kognitiv försämring och obehag i tal ( 10 , 11 ).

 

Fördelar med CBD-olja vid akut stressstörning (ASD):

Stress är kroppens reaktion på skadliga omständigheter, oavsett om de är verkliga eller bara uppfattas som sådana. En fysiologisk reaktion i våra kroppar inträffar när vi uppfattar ett hot, vilket gör det möjligt för oss att vidta åtgärder för att förhindra att skada inträffar. "Fight-or-flight" eller stressresponsen är termer som används för att beskriva detta. Vår puls och andningsfrekvens ökar, musklerna spänns och blodtrycket stiger på grund av stressreaktionen. Det är en form av självförsvar. Våra kroppar är byggda för att hantera stress med måtta. Men människor kan inte hantera långvarig stress utan negativa effekter.

Den psykologiska diagnosen akut stressyndrom (ASD) är mycket ny. Omedelbart efter en stressig händelse utvecklar en person med ASD psykisk ångest. ASD är ett tillfälligt tillstånd; Symtomen varar vanligtvis från tre till trettio dagar efter den traumatiska upplevelsen. Människor identifieras ha posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) om symtomen varar mer än en månad.

Patienter med PTSD upplever mardrömssymtom som varar under en livstid och antidepressiva medel används vanligtvis som behandling. Fallkontrollstudier har visat att CBD är till hjälp för PTSD-relaterade mardrömssymtom ( 12 ). I en annan studie gavs oral CBD öppet till PTSD-patienter, och patientens symtom utvärderades. Cirka 91 % av patienterna sa att deras mardrömssymtom hade minskat. Inga patienter upplevde några biverkningar ( 13 ).

 

Fördelar med CBD-olja vid sömnlöshet och sömnstörningar:

Sömnens biologiska process är komplex. När vi sover fungerar våra kroppar och sinnen fortfarande, även om de är omedvetna. De utför många avgörande uppgifter som stödjer vår fortsatta hälsa och optimala prestation. Som ett resultat, när vi inte får tillräckligt bra sömn, påverkar det mer än bara våra energinivåer. Vår dagliga funktion, tänkande och fysiska och mentala hälsa kan alla påverkas.

Sömnstörningar kallas tillsammans tillstånd som stör sömncykeln, kvaliteten eller varaktigheten och försämrar en persons förmåga att utföra dagliga sysslor när de är vakna. Sömn- och vakensvårigheter uppstår ofta tillsammans med andra psykiska problem, som ångest, depression eller kognitiva störningar. Sömnlöshet är den vanligaste av de mer än 80 olika typerna av sömnstörningar. Andra sömnstörningar inkluderar narkolepsi, restless legs syndrome, parasomni, dygnsrytmstörning och obstruktiv sömnapné.

Många studier har undersökt endocannabinoidernas roll i dygnsrytmen och hur det relaterar till sömnstörningar. Som ett resultat tror man att CBD kan påverka sömnen. Grundläggande studier på människor avslöjade en generell ökning av den totala varaktigheten och kvaliteten på sömnen med flera sömnstörningar. CBD verkar ha en dosberoende lugnande effekt; högre mängder CBD är kända för att ha en lugnande effekt, medan lägre mängder CBD har visat sig vara mer stimulerande. Enligt två publicerade undersökningar ökade en CBD-dos på 160 mg per dag sömnlängden och minskade nattliga uppvaknanden hos personer med sömnlöshet ( 21 , 22 ).

 

Fördelar med CBD-olja vid schizofreni och psykos:

Trots att schizofreni inte är lika utbredd som andra allvarliga psykiska sjukdomar, kan schizofreni vara den mest ihållande och invalidiserande. Till skillnad från vad allmänheten tycker är schizofreni inte en delad eller multipel personlighetsstörning. Schizofreni kännetecknas av psykos, en typ av psykisk sjukdom där en person inte kan skilja mellan vad som är verkligt och vad som är inbillat. Människor med psykotiska tillstånd blir ibland verklighetsfrånvända.

Världen kan tyckas vara en härva av förbryllande idéer, bilder och ljud. De kan agera på ett mycket udda och till och med uppseendeväckande sätt. Dessutom försämrar det en persons förmåga att identifiera tecken och symtom på denna åkomma de upplever. En psykotisk episod uppstår när en person som upplever det tappar kontakten med verkligheten och har en abrupt förändring i personlighet och beteende. Många individer med det kan ändå leva lyckliga, tillfredsställande liv även om deras tillstånd ibland kan vara svårt men är hanterbart.

Även om schizofreni för närvarande inte har en känd orsak eller botemedel, pekar forskare på nya och säkrare behandlingar tack vare framsteg inom genetik och beteendevetenskap. Med några ovanliga möjligheter som användningen av cannabidiol (CBD), har dessa strategier möjlighet att utveckla nya, mer effektiva terapeutiska alternativ. Trots det är majoriteten av publicerad forskning om effekten av CBD på schizofreni-inducerad psykos i form av individuella fallstudier. Ändå har CBD visat sig minska symptomen på psykos ( 17 ).

CBD visade sig vara lika med de traditionella antipsykotiska läkemedlen haloperidol och klozapin när det gäller att minska stereotypi orsakad av dopaminerga agonister och hämma hyperrörelsen som orsakas av amfetaminer och ketaminer ( 18 , 19 ). Jämförbara kliniska förbättringar sågs i båda patientgrupperna, även om CBD var förknippat med färre negativa effekter. En liknande försök på människa fann att 600 mg CBD tolererades väl och hade ingen negativ inverkan på humöret ( 20 ).

 

Poängen:

Många vanliga psykiska störningar, såsom stress, ångest och depression, har undersökts om CBD-oljans möjliga funktion för att minska deras symtom. Cannabidiol har potential att förbättra hjärnan och mental hälsa förutom att hjälpa människor att hantera psykiska problem.

Det finns fortfarande mycket att lära om de möjliga tillämpningarna av CBD, och forskning om hur CBD påverkar vissa sjukdomar pågår fortfarande. Kom ihåg att vissa hälsofördelar är kopplade till att använda CBD och THC tillsammans snarare än CBD enbart. Du kan därför prova Full-Spectrum CBD-olja från Ancient Therapy .

Ancient Therapy Oils & Supplements CBD-produkter i Europa

Besök vår webbutik: Ancient Therapy

Rådfråga en professionell innan du använder CBD om du är intresserad av att stödja eller hantera ett hälsotillstånd. De kan vägleda dig i att göra det bästa produktvalet och att avgöra om det är lämpligt att använda CBD-produkter i din dagliga rutin.

Så det var det för idag. Jag hoppas att fördelarna med CBD för mental hälsa är till hjälp för dig. Har du testat CBD för mental hälsa? Jag skulle gärna höra dina åsikter i kommentarsfältet.

Ha en bra dag!

 

    Tillbaka till blogg

    Lämna en kommentar

    Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.